Konstnärsaffären

Imorgon ska jag åka till världens härligaste affär i Göteborg – In-Ex. Där köper man konstnärsmaterial och de har allt! Jag har en hel del på min inköpslista. Det är bra med alla kvalitetskritor och -pennor, penslar, dukar och papper. Där finns kol i fina små förpackningar, olje- och acrylfärger i alla färger och allt ser så aptitligt ut! Man vill bara ha allt! Allt är kvalitet och plötsligt får man sådan lust att skapa! Det finns även en avdelning för scrapbooking – men den försöker jag att låta bli att låtsas om. Tycker inte att den hör hemma där egentligen. Faktiskt.

Omskärelse

Idag på Västnytt pratade de om omskärelse igen. Vad intressant det hade varit att diskutera det nu på något bra forum! Tydligen så har Västra Götaland bestämt att låta sjukvården ta hand om omskärelse av små pojkar. Detta för att så få barn som möjligt ska bli skurna i av kvacksalvare. Är det rätt? Här kommer etiska frågor med olika tyngd in och vägs mot varandra. Vilket ska prioriteras? Vad är bäst i längden? Ska man göra så här medan man propagerar emot omskärelse? Blir omskärelse per definition mer accepterat på det här sättet och kanske i förlängningen en ökande företeelse?

Vatikanens hemliga arkiv

Vatikanens hemliga arkiv  är en fantastisk historisk, religiös och kulturell skattkammare. Det ligger intill Vatikanmuséerna, och ingången är Porta di Santa Anna på Via di Porta Angelica. Arkivet innehåller alla handlingar som utfärdats av den Heliga stolen, men även statliga dokument, brevväxling, räkenskapsböcker med mera.

Vatikanens hemliga arkiv  har varit omtalat i hundratals år. Secretum i det latinska namnet Archivum ”Secretum” Vaticanum betyder inte ”hemlig”, utan kommer av ”secretarii”, sekreterare. Sedan 1881 är stora delar av arkivet öppet för forskare med tillstånd. Idag får de visserligen nöja sig med att se dokumenten på cd-rom, helt enkelt för att originalen är för ömtåliga. Vatikanens hemliga arkiv består av nästan 85 kilometer hyllor med 35,000 volymer med miljoner dokument.

Det finns andra arkiv i Vatikanen, t.ex. Apostolic Penitentiary, som innehåller hemliga påvliga dokument som aldrig offentliggörs, eftersom ingen får avslöja det som erkänts under bikt, eller vilka hemliga synder som påvarna fått förlåtelse för av sina biktfäder.

Nu i februari till september visas för första gången ett hundratal originaldokument för den breda allmänheten i utställningen Lux in Arcana. De äldsta dokumenten kommer från 700-talet. Bland de dokumenten finns historiska skatter som:

 • Ett brev från 1246 från Djingis Khans barnbarn, mongolkejsaren Khan Güyük. Han uppmanar påven Innocentius IV ”och alla hans kungar” att komma till Asien och betyga sin vördnad och visa underkastelse, ”annars får du en fiende på halsen”. Det är kanske det äldsta bevarade dokumenten med det mongoliska skriftspråket.
 • Martin Luthers bannlysning
 • Henrik VIII:s skilsmässopapper
 • Den katolska skotska drottningen Mary Stuarts brev, i vilket hon varnar påven för förrädare bland kardinalerna. Mary skrev brevet bara några månader innan hon halshöggs den 8 februari 1587 på order av hennes kusin, drottning Elisabeth I.
 • Brev från Michelangelo
 • Traktatet den 1 juni 1654 mellan den svenska drottning Kristina, och riksdagen, riksrådet och prins Carl X Gustav om att hon abdikerar, beseglat med ett trettiotal underskrifter och flera hundra vaxsigill.
 • Påven Alexander VI:s välsignelse av Spaniens och Portugals kolonisering av Nya världen
 • Handlingar från rättegången mot Galileo Galilei 1633.
 • Ett tackbrev skrivet på en bit bark daterad ”där det finns mycket gräs, i månaden med mycket blommor” (den 21 maj 1887 vid Grassy Lake, Ontario, Kanada). Det är Ojibway-indianerna som tackar ”Den store bönemästaren” (påve Leo XIII) för att han skickat en biskop till dem.
 • Ett brev som Hitler fick från påve Pius XI 1934.  De som hoppas få se dokument som avslöjar sanningen om Pius XII:s förhållande till Nazityskland blir besvikna. Dokument från 1939 och framåt förblir hemliga åtminstone till 2014, eftersom de 2,500 volymerna och 15,000 kuverten först måste katalogiseras och förberedas.

Constitutum Donatio Constantini (observera att kejsaren knäfaller, haha)

Själv skulle jag vilja se alla handlingar som berör ”Den Konstantinska Donationen”, som är ett förfalskat edikt i vilket den förste kristne romerske kejseren Konstantin den store gav enorma privilegier till biskop Sylvester i Rom, för att denne döpt honom och på så sätt botat hans spetälska. Donationen gav påven makt och myndighet i evinnerlig tid över alla kyrkor som kejsare Konstantin den Store grundat, och därtill Rom, hela Italien, en mängd västliga provinser och städer, samt besittningar i Judéen, Grekland, Asien, Trakien och Afrika. Påvarna har därefter åberopat förfalskningen som argument för att alla världsliga härskare ska underkasta sig deras vilja.

Redan 1440 bevisades att dokumentet omöjligen kan ha författats 324. Idag menar man att det istället skrevs omkring 752 under påven Stefan III:s pontifikat. Pennan hölls sannolikt av Kristoforos, det påvliga kansliets notarie. Det finns några avslöjande bevis i själva handlingen: Konstantin döptes nämligen inte på det sätt som sägs i donationen, utan först på sin dödsbädd, vidare talas det om staden Konstantinopel och om påvar, trots att staden då hette Nea Romi, och det inte fanns några påvar vid den tid då den falska urkunden sägs ha tillkommit.

Kulturkrockar

World Values Survey är ett forskningsprojekt som utforskar sociokulturella, moraliska, religiösa och politiska värderingar i olika kulturer. Studien genomförs med några års mellanrum i så kallade ”vågor”, och antalet länder ökas på efter hand. Forskarna kommer från hela världen. WVS:s frågeformulär består av ca 250 frågor som resulterar i 400-800 mätbara variabler. Några resultat från WVS är:

En väldsskala över upplevd lycka, över tid och mellan socio-ekonomiska grupper. Märkligt nog är både att Nigeria är det lyckligaste landet, och  att man på Filipinnerna är så lyckliga trots all fattigdom och miljöförstöring.

Man har även funnit att tillit och demokrati är värderingar som överskrider de flesta kulturgränser. Data från WVS har även visat att jämställdhet är en av de viktigaste skillnaderna mellan Västvärlden och andra kulturer.

Ingleharts kulturkarta, se bild nedan, är ett annat känt resultat där ett antal variabler kokats ner till en tvådimensionell bild av värderingar i olika kulturella regioner i världen.

Kulturkarta över världen (Ronald Inglehart och Christian Welzel, WVS)

Observera att Sverige anses vara det mest sekulära/rationella landet med högst poäng i Self-expression-values (ett kluster av värden t.ex. social tolerans, livstillfredsställelse, offentligt uttryck och strävan efter frihet). Diagonalt i bildens andra ände ser vi en del afrikanska länder med traditionell syn på verkligheten. Zimbabwe till exempel.

*    *    *

Hur stämmer då detta i den svenska cyberrymden? Tja, jag har i all blygsamhet gjort en egen kulturell bild av de fåtal nätforum jag har erfarenhet av, dels Passagen och dels ”forumet man inte får nämna”, se bild nedan. Inget av dem har gett mig det jag sökte, alltså ett forum som liknar den skira fjärilen uppe t.h. – dvs. ett nätforum som är representativt för allt det som Inglehart tillskriver den svenska kulturen: social tolerans, livstillfredsställelse, förmåga och vilja till offentligt uttryck, samt strävan efter frihet.

Finns inget av detta på de där två ställena? Svaret är ja och nej. JA, det finns enstaka skribenter längst ut i Passagens svans som är helt underbara, och likaså i taggen på ”forumet man inte får nämna”. Helt underbara människor! Men NEJ, tyvärr finns även en del inskränkta förtryckare. Från vilken kultur kommer de sistnämda? Den svenska? Knappast. I så fall har ju Ronald Inglehart placerat Sverige helt fel på sin kulturkarta…

Skottår

Imorgon den 29 februari är det skottdagen (den låg fram till 1996 på den 24 februari). Och så är det från och med år 2000 i hela EU, till och med inom den katolska kyrkan.

Ordet ”skott” betyder ”något som skjutits in.” Under antiken sköt man under ett skottår in en hel extra månad, skottmånaden, men numera nöjer man sig med en enda dag. Ett år är ett skottår om det är jämt delbart med 4, såvida det inte inträffar vid ett sekelskifte. Då måste året vara delbart med 400.

Anledningen att man krånglar till det så här i almanackan är förstås att våra kalendrar bygger på tre olika astronomiska cykler; den första bestäms av jordens rotation, dygnet med 24 timmar; den andra är månens omloppstid runt jorden, månaden som är 29,53 dygn lång; och den tredje cykeln är jordens omloppstid runt solen, året som är 365,24 dygn. Om vi använt 365 dagar hade inom ett sekel till exempel midsommar och julafton förskjutits mer än 24 dagar i kalendern. Men genom att tillföra en skottdag vart fjärde år kan kalendern hållas någorlunda i fas med årstiderna.

Man tror att skottdagen ligger i slutet av februari för att den gamla romerska kalendern började med månaden mars, och att romarna därför placerade den vid sitt nyår. Varför man inte lade den i början, alltså den 1 mars, vet man inte. Kanske var man påverkad av de gamla antika grekiska månkalendrarna, där alla 12 månader var lika långa – 30 dagar – och där man för att uppnå sammanlagt 365 dagar lade till 5 dagar i slutet av året, de så kallade epagomenai (grekiska: de tillagda). Skottdagen var då en extra 6:e dag före de andra vanliga 5 extradagarna. Ganska fiffigt av de gamla grekerna!

Den gregorianska kalendern är idag den mest använda i världen, som påve Gregorius XIII antog den 24 februari 1582, efter en mindre ändring av den julianska kalendern. Den börjar med Kristi födelse, där det första året är Herrens år (Anno Domini).

Den muslimsk-islamiska kalendern börjar den 16 juli 622 då Muhammed flyttade från Mekka till Medina. Den är en månkalender, och ska enligt Koranen (9:36) bestå av tolv månader á 29 eller 30 dagar, vilket ger ett år på bara 354 dagar.

”antalet månader är tolv enligt Guds dekret – vilket Han fastställde den dag då Han skapade himlarna och jorden. Av dem är fyra helgade; detta är [Guds] evigt sanna lag. Vanhelga därför inte dessa [månader] till skada för er själva.”

Att införa en extra månad för att anpassa kalendern till ett solår anses som hedniskt enligt Koranen (9:37):

”Genom att lägga till [en månad] ger de mer kraft åt förnekandet av sanningen och därmed växer förnekarnas förvirring – ett år förklarar de detta är tillåtet och ett [annat] år förbjuder de det så att det stämmer överens med antalet av Gud helgade månader. På så sätt förgriper de sig på det som Gud har heligförklarat. De har förmåtts att se det onda de gör i ett fördelaktigt ljus, men Gud vägleder inte dem som förnekar sanningen.”

Eftersom ett muslimskt år är kortare än ett solår så förskjuts månaderna i förhållande till årstiderna. Ursprungligen var skillnaden mellan den muslimska och västerländska gregorianska kalendern 622 år, men är nu bara 579 år.

Den judisk-hebreiska kalendern börjar vid världens tillkomst enligt den mosaiska skapelseberättelsen, vilket för övrigt är den 1 oktober år 3761 f.Kr. Det är en så kallad lunisolarkalender, vilket är ett mellanting mellan den gregorianska solkalendern och den muslimska månkalendern. Den judiska kalendern mäter månader i månkretslopp men år i solkretslopp. Ett judiskt år har tolv månader, där hälften har 29 dagar de övriga 30. Anpassningen till solåråret görs dels genom att lägga in en extra månad under sju av de år som infaller under en period på nitton år, och dels genom att variera två av årets månader mellan 29 och 30 dagar.

Ack ja, vad man kan krångla till det… Annars så sker en del viktiga ting bara ett skottår:

 • Presidentval i Island (1952-)
 • Presidentval i USA (1788-)
 • Olympiska sommarspelen (1896-)
 • Europamästerskapet i fotboll för herrar (1960-)

Att vara född den 29 februari har sina sidor. De där stackarna har ju bara en äkta födelsedag vart fjärde år. Än värre är det för dem som är födda ett skottår den 24 februari före 1996, för de har numera ingen födelsedag alls. Den italienske tonsättaren Gioacchino Rossini (1792–1868) är förresten född ett skottår.

Alla (kvinnor) vet att det är tillåtet för kvinnor att fria till sin älskling under hela skottåret. Det ska på de brittiska öarna ha funnits en medeltida oskriven lag som sade att den man som avvisade en frierska under ett skottår var tvungen att ge henne en kyss och ett silkeslinne eller ett par handskar.

Förresten så går jag omkring och väntar på ett frieri…

Thomas G:son

Varje år dyker han upp i rutan – Thomas G:son, alltså egentligen Thomas Gustafsson. Han har hittills bidragit med 31 låter till den svenska Melodifestivalen, vilket bara Ingela ”Pling” Forsman och Bobby Ljunggren kan överträffa. Två gånger har G:son vunnit den svenska Melodifestivalen, Friends Lyssna till ditt hjärta, 2001, och Carola Evighet 2006.

I år bidrar han med 3 låtar: Euphoria med Loreen, Jag reser mig igen med Thorsten Flinck & Revolutionsorkestern, samt Land of Broken Dreams med Dynazty.

Inte nog med det, för G:son har även fått med sina bidrag i andra länders uttagningar. 2010 vann In a Moment Like This med Chanée & Tomas N’Evergreen i den danska Melodifestivalen. I år har G:son även gått vidare till final i den norska Melodifestivalen med  sångerskan Reidun Saether och låten High on love, som G:son skrivit tillsammans med Tommy Berre och Ovidou Jacobsen.

Men det var inte det jag tänkte komma till utan hans frisyr. Fy fan vad ful den är.

Sovjets förbjudna konstskatt

”Litteraturen kan inte vara en enskild angelägenhet, utan måste bli en del av proletariatets gemensamma sak, ett »drivhjul« i ett enda stort socialdemokratiskt maskineri, som sätts i rörelse av hela arbetarklassens hela politiskt medvetna förtrupp.” (Lenin, 1905)

Följden av denna inskränkta konstsyn blev att ”socialistisk realism” förklarades som dogm för alla sovjetiska konstnärer inom alla konstarter. Syftet var att skapa en konst som skulle inspirera massorna till kärlek till arbetaren och byggandet av kommunismen. Kommunistpartiets vägvisande hand skulle tukta författare och konstnärer för att, med Stalins ord, få dem att bli ”själens ingenjörer”, och forma den nya sovjetmänniskan. Enbart de realistiska och naturalistiska stilarna var tillåtna, och för dem som avvek från partilinjen väntade hårda straff.

Men alla vek sig inte under förtrycket. Under Stalins hårda regim trotsade en liten grupp konstnärer kommunistpartiet och skapade i hemlighet avantgardistisk konst. Den unge konstnären och arkeologen Igor Savitsky samlade från 1957-1966 tusentals smycken, mattor, mynt, kläder med mera, och övertygade myndigheterna om behovet av ett museum – och på så sätt skapades Nukus-museet i det avlägsna Uzbekistan. Därefter började Savitsky med stort mod samla avantgardistiska konstverk av centralasiatiska konstnärer, bland andra Alexander Volkov, Ural Tansykbayev, Victor Ufimtsev av den uzbekiska skolan, och senare de ryska Kliment Redko, Lyubov Popova, Mukhina, Ivan Koudriachov och Robert Falk – vars målningar redan hade erkänts i Västeuropa men förbjudits i Sovjetunionen. Savitskys bedrift och mod var ännu större än så, eftersom han låtsades köpa godkänd konst för statliga medel och sedan placera dem i sitt museum. Savitsky lyckades på så sätt rädda och samla 40,000 förbjudna konstverk. Savitskys livsverk saknar motstycke i före detta Sovjetunionen, kanske i hela världen.

Vad säger ni? Borde dessa konstnärer ha fängslats, torterats och satts i arbetsläger? Borde de ha slutat måla sin EGEN trotsiga konst och sluta gömma den i kistor på vindar och källare, och istället ha anpassat sig efter förtrycket? Men hur skulle då en sovjetisk konstnär veta om han befann sig på den smala vägen eller inte? Vad var ”rätt” konst?Svaret är: konsten skulle vara så simpel att till och med KGB:s konstkritiker begrep den.

Fenomenet lever kvar här och där i Trångsynthetens odemokratiska enklaver… Brrrr!

Detta bildspel kräver JavaScript.

Hets och Caligula

Den svenska storfilmen Hets från 1944 regisserades av Alf Sjöberg, och är väl mest bekant för att manus skrevs av Ingmar Bergman, och för Stig Järrels tolkning av den fruktade, genomelake och vedervärdige  latinlektorn Caligula som med sin grymma pedagogik sätter skräck i eleverna i ett pojkläroverk. I centrum står den upproriske gymnasieeleven Jan-Erik Widgren (Alf Kjellin), som Caligula har utsett till offer för sin sjukliga sadism. Jan-Erik är förälskad i den unga, vackra Bertha Olsson i tobaksaffären (Mai Zetterling), som också blir ett av Caligulas offer.

Ett Caligulacitat från Hets

Jag tänker ibland på rektorns (Olof Winnerstrand) strafftal till Caligula:

”Du kan gärna höra på mig, för jag är så gammal så jag skulle kunna vara din pappa. Det heter lärarkall, och därmed menas att vara kallad. Och med kallad menas någonting medfött. Och det är larv att du, därför att du har studiemeriter, poäng och resultat, ska vara lärare. För du vet inte mer om pojkar än mina gamla galoscher. Det finns någonting som heter hjärta och glädje, älskvärdhet och förståelse, men det har du jädrar i din lilla låda inte så mycket av så att en loppa kan bli mätt ens. Om du vore ensam och enastående vore det inte så eländigt, men jag kan tala om för dig att du finns i alla skolor, och inte bara i skolorna utan överallt. Människoplågare, det är vad du är!”

Sån tur att det bara är en film, för sådana som Caligula finns väl ändå inte längre? Den sortens skola och manér har vi väl kommit bort från? För vem vill vi ha kadaverdiciplin? Vem ställer upp på det, utom kadaver förstås?

Ett samtida omdöme: ”En rent filmiskt skickligare svensk film har kanske aldrig gjorts, sällan en mera dramatisk. Filmen har praktiskt taget inga döda punkter utan är full av nerv från början till slut.” 1946 belönades förresten Hets med Cannesfestivalens stora pris (föregångaren till den prestigefyllda Guldpalmen).

Melodifestivalen, Växjö

Loreen sjöng Euphoria, och hade långt, vackert svart hår. Tyvärr visade det sig i motljuset att det var torrt och slitet och delat i topparna. Sådana artister kan vi inte låta representera Sverige! Synd, för annars var både melodi och artist riktigt bra!

Plattat för mycket? Själv använder jag Schwarzkopf Gliss Hair Repair. Toppen! Pröva!

You And Your Friend – Dire Straits

Will you and your friend come around

Are you and your friend gonna get on down

Will you and your friend come around

Or are you and your friend gonna let me down

If you talk to one another

I’m a hungry man

Let me know one way or the other

So I can make my plans

Will you and your friend come around

Or are you and your friend gonna get on down

Will you and your friend come around

Or are you and your friend gonna let me down

I relive the situation

Still see it in my mind

You got my imagination

Working overtime